Vous cherchez
Le Droit International Humanitaire

Laten WE SAMEN STRIJDEN TEGEN HET GEBRUIK VAN KINDSOLDATEN : ONDERTEKEN ONZE PETITIE #SIGN4WING

Het WING-platform; samengesteld uit WAPA, Justice & Paix, GRIP en het Belgische Rode Kruis; lanceert een petitie om de benarde situatie van kindsoldaten ook een humanitaire prioriteit op de agenda van de VN-Veiligheidsraad te houden als België niet langer als niet-permanent lid deel uitmaakt van die raad. De handtekeningen worden op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, overhandigd aan de minister van Buitenlandse Zaken. Teken de petitie direct (tekst hieronder) en help ons het doel van 5.000 handtekeningen te bereiken !

2379

Ter attentie van de Minister van Buitenlandse Zaken

Mevrouw de Minister,

De inzet van kindsoldaten is nog steeds een van de belangrijkste humanitaire problemen in hedendaagse gewapende conflicten. Het gaat om kinderen, meisjes of jongens, gerekruteerd of in dienst van een officieel leger of een gewapende groep, ongeacht de functie die ze daar uitoefenen.

Ondanks dat er op dit terrein een goed ontwikkeld internationaal juridisch kader bestaat, gaat de rekrutering van en deelname door kinderen aan vijandelijkheden nog steeds door in verschillende regio’s van de wereld. In zijn laatste, afgelopen juni gepubliceerde, rapport over het jaar 2019 aangaande het lot van kinderen in tijden van gewapende conflicten, schatte de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties dat 7747 kinderen werden gerekruteerd en gebruikt door 64 oorlogvoerende partijen (voornamelijk niet-statelijke gewapende groeperingen). Maar het is zeer waarschijnlijk dat dit cijfer eigenlijk groter is, omdat niet alle informatie toegankelijk is.

Bovendien worden volgens hetzelfde rapport meer dan 2.500 kinderen vastgehouden vanwege hun banden met georganiseerde gewapende groepen. Ze zijn zo het slachtoffer van stigmatisering, mishandeling, of verstoken van hulp die is gericht op hun specifieke behoeften.

Ten slotte krijgen kinderen die gedemobiliseerd zijn niet systematisch passende ondersteuning gericht op hun sociale re-integratie en lopen ze daardoor het risico opnieuw slachtoffer te worden van rekrutering.

Aangezien België zijn mandaat als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad beëindigt en momenteel voorzitter is van de werkgroep kinderen in gewapende conflicten, vragen we ons land van deze gelegenheid gebruik te maken om bij de lidstaten te promoten:

  • Dat staten die dat nog niet hebben gedaan zich aansluiten bij het Facultatieve Protocol van 2000 bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten;
  • Dat wettelijke maatregelen worden genomen die de rekrutering van kinderen in strijdkrachten en gewapende groepen en hun deelname aan vijandelijkheden verbieden, en dat wordt voorzien in strafrechtelijke sancties in geval van niet-naleving van dit verbod;
  • Dat zonder enige uitzodering een minimumleeftijd voor rekrutering in strijdkrachten en gewapende groepen, ook als die vrijwillig is, wordt vastgesteld op 18 jaar;
  • Dat kindsoldaten alleen in laatste instantie en voor een zo kort mogelijke periode worden vastgehouden, dat ze in ieder geval worden beschermd tegen elke vorm van mishandeling en dat ze de zorg en ondersteuning en alle andere hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben;
  • Dat onafhankelijke inspectiemechanismen worden opgezet om bij rekrutering de leeftijd te verifiëren om zo de aanwezigheid van kinderen in strijdkrachten en gewapende groepen te voorkomen;
  • Dat de bekendheid met de regels die de rekrutering van en deelname van kinderen aan vijandelijkheden in strijdkrachten en gewapende groepen verbieden wordt vergroot, en dat wordt bevorderd dat deze regels in militaire handleidingen en gedragscodes worden opgenomen;
  • Dat kinderen die illegaal door strijdkrachten en groepen zijn gerekruteerd en die ervan worden beschuldigd misdaden tegen het internationaal recht te hebben gepleegd, vooral als slachtoffers van schendingen van het internationaal recht worden aangemerkt. De belangen van het kind moeten voorop staan bij alle beslissingen van autoriteiten en gerechtelijke instanties: de invoering van een jeugdstrafrechtsysteem en buitengerechtelijke maatregelen moeten worden bevorderd om het fysieke en psychologische herstel en de sociale re-integratie van kinderen te bevorderen;
  • Dat met ontwapening, demobilisatie en re-integratie een begin wordt gemaakt vanaf het moment dat kinderen worden gerekruteerd of betrokken worden bij vijandelijkheden;
  • Dat maatregelen worden genomen met betrekking tot de overbrenging en vrijlating van alle gedetineerde kinderen om hun re-integratie en indien nodig repatriëring mogelijk te maken;
  • Dat er bij het re-integratieproces een volledige ondersteuning wordt geboden aan kindsoldaten. Een ondersteuning die is aangepast aan hun specifieke behoeften en voorziet in hun volledige deelname.

We zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen kinderen, meisjes en jongens, zullen helpen beschermen tegen rekrutering en deelname aan vijandelijkheden en hun rekrutering zullen helpen voorkomen. Tevens zullen ze hun herstel en sociale herintegratie bevorderen zoals voorgeschreven in de internationale mensenrechtenwetgeving en het internationaal humanitair recht.

We roepen u op om onze boodschap over te brengen aan de Veiligheidsraad zodat de kwestie van kindsoldaten ook na het einde van het Belgische mandaat een prioriteit blijft op de agenda van de Verenigde Naties.

Hoogachtend,

Wat is de WING plateform?

WING (War Is Not a Game) is een in Brussel gevestigd platform dat zich richt op het voorkomen en stoppen van de rekrutering van kindsoldaten, op het ondersteunen van ontwapening, op demobilisatie en herintegratie, op het bewustmaken van het grote publiek van de kwestie van...

Lees meer